ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Kik vagyunk?

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban a Vinatrium Kft., cégazonosító 25049150-2-13, székhely 2081 Piliscsaba, Templom tér 5. (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: info@vinatrium.hu, tel.: 36 30 651 6630

3. Társaságunk adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át harmadik félhez.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, szállítási cím, elérhetőség)

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása.


A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig.

2. A Kezelő minden személyes adatot töröl a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer)
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

3. A személyes adatok törlésének joga

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga

5. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban: info@vinatrium.hu

6. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. tel.: 1/391-1400)

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméért és a jogellenes hozzáférés megakadályozásához szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi.

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával. Munkavállalóit folyamatosan oktatja, a papír alapú dokumentumokat megfelelően elzárva tartja.

3. Bíróság, ügyészség és egyéb hatóságok (adóhivatal, rendőrség stb.) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt történő megkeresését Kezelőnek teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013 évi CLXV. tv.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. tv.

45/2014 Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződésekről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. tv.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. tv.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. tv.

Záró rendelkezések

1. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi szabályzat módosítására. Az új, frissített változat a közzététele a honlapon történik.

Ezen szabályok hatályba lépése: 2020.03.30.